RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN HARIAN (RPPH) RAMADHAN CERIA

SEMESTER

BULAN

MINGGU KE

HARI KE

2

Mei

17

2


RA MASYITHOH DRONO I

TAHUN AJARAN 2019/2020


Model Pembelajaran  :  #Bermaindanbelajardirumahsaja

Hari, Tanggal            :  ....................................... 

Kelompok / Usia        :  B (5–6 Tahun)

Tema / Sub Tema      :   Program Kecakapan Hidup/ Life Skill / Bermain mainan kesukaan, membereskan mainan yang telah digunakan


A. TUJUAN PEMBELAJARAN

Anak dapat memilih mainan kesukaan dengan senang hati, kemudian setelah selesai anak mampu memberesi mainan dan mengembalikan ke tempat semula dengan senang hati


B. MATERI DALAM KEGIATAN

1.  Salam # bermaindanbelajardirumahsaja

2.  Bermain mainan kesukaan, membereskan mainan yang telah digunakan serta mengembalikan mainan pada tempat semula


C. ALAT DAN BAHAN

1.  Rekaman Kegiatan anak di rumah program kecakapan hidup, foto atau video


D. KEGIATAN BELAJAR


Kegiatan Belajar

Pembukaan

1. Salam “# bermaindanbelajardirumahsaja

Inti

1. Bermain mainan kesukaan, membereskan mainan yang telah digunakan serta mengembalikan mainan pada tempat semula

Penutup

Mengajak ayah atau bunda untuk memotivasi anak agar mampu melaksanakan aktifitas harian program kecakapan hidup, dengan senang hati dan percaya diri akan kemampuan anak melakukan kegiatan bermain secara mandiri Salam penutup


E. PENILAIAN

1.   Teknik Penilaian

a)  Catatan unjuk kerja anak

Lembar teknik penilaian disajikan pada lembar terpisah.


Mengetahui,

Kepala RA Masyithoh Drono I                                                        GuruNur Sangadah, S.Pd.I                                                  Nur Sangadah, S.Pd.I